Mobil.:+36 20 280 7139
E-mail.:info@butornyiregyhaza.hu

www.butornyiregyhaza.hu    -    www.konyhavilag.com    

Elérhetőségeink:
Mobil.: +36 20 280 7139
E-mail: info@butornyiregyhaza.hu
 
 
Látogatók összesen: 1242263


 

WEBOLDAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Verziószám: 1.

Hatályos 2021. február 26. napjától

 

Grand Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének megfelelően az általa üzemeltetett www.konyhavilag.com weboldal (továbbiakban: Weboldal) adatkezelését az alábbiak szerint szabályozza.

A jelen Tájékoztató közzétételével lehetőséget kívánok adni valamennyi Érintett részére, hogy tudomást szerezzenek arról, hogy milyen célból mely adataikat, hogyan kezelem. Fontos, hogy Ön ezt a Tájékoztatót figyelmesen olvassa végig!

 

1.   Adatkezelő személye

 

Adatkezelő: Grand Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4531 Nyírpazony, Kabalási út 110.
Cégjegyzékszám: 15-09-087955
Adószám: 28844600-2-15
E-mail: iroda@konyhavilag.com
(továbbiakban: Adatkezelő)


2.   Az adatkezelések jogalapja, célja, időtartama, kezelt adatok köre, megismerésre jogosultak

 

A személyes adatokra vonatkozó adatkezelés fogalomkörébe tartozik a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például a rögzítés, tárolás, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, törlés, illetve a megsemmisítés is. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során megteszi a szükséges és megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozza az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést és azok jogosulatlan felhasználását. Így különösen, biztosítja létesítményei fizikai védelmét és elektronikus rendszerei illetéktelen hozzáférés elleni védelmét (pl.: vírusírtó, tűzfal, hitelesítési eljárások stb.). Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz munkavállalói és közreműködői (továbbiakban: munkatársai) férhetnek hozzá, a feladataik teljesítéséhez, és az adatkezelés célja által indokolt, szükséges mértékben, határidő nélküli titoktartási kötelezettség mellett. Ezen kívül az Adatkezelő az általa kezelt adatokat továbbíthatja harmadik személyeknek pl.: hatóságoknak, jogszabályi kötelezettségei teljesítése érdekében. Adattovábbításra sor kerülhet az Ön, illetve más Érintett részére való szolgáltatásnyújtás érdekében (pl.: külső szolgáltató igénybevétele esetén) továbbá akkor is, ha az Adatkezelő egyes adatkezelési műveletekhez (pl.: adattárolás, rendszerezés) harmadik személyt, a nevében és utasításai szerint eljáró adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatkezelő az utóbbi adatkezelés esetén is biztosítja, hogy a személyes adatok csak olyan adatfeldolgozó részére kerüljenek továbbításra, aki megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés és az Ön személyes adatai biztonságának biztosítására.

 

Hozzájárulással történő adatkezelés esetén Önnek nyilatkoznia kell a hozzájárulás megadásáról. A hozzájárulás bármikor visszavonható, a visszavonás nem érinti a hozzájárulás alatti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén az adatkezelés megszüntetésre kerül, kivéve, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, vagy az Adatkezelőnek jogi érdeke nem fűződik a további adatkezeléshez. Erről a tényről Önt a visszavonás kézhezvételét követően tájékoztatja az Adatkezelő.

 

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a törvényes képviselő adhat az adatkezeléshez hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett önállóan adhat az adatkezeléshez hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy azonosságát, illetve nyilatkozattételi szerződéskötési jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbiakban részletezett jogalappal, célokból és időtartamig kezeli azzal, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelő Munkatársain kívül az Adatfeldolgozói ismerhetik meg, az adott adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben.

 

Az adatkezelő semmilyen formában nem végez profilalkotást.

 

Internetes sütik (cookie-k) használata a weblapon

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy a weblapján sütik alkalmazásra kerülhetnek. Az Adatkezelő saját céljaira internetes sütit alkalmaz.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy az Ő döntésétől, intézkedésétől függetlenül - általa nem ismert személyek - internetes sütiket helyezhetnek el a weblaplapján. Az Adatkezelő folyamatosan gondoskodik az adathalászok internetes sütijeinek az eltávolításáról.

 

Név

Érték jellemző formátuma

Lejárat

Cél

PHPSESSID

95agjfmurp4s3m9m0n60pip3v2

3 hét

A felhasználó munkamenet azonosítója. Elengedhetetlen süti, ami segít használhatóvá tenni a weboldalt azáltal, hogy engedélyez olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez valóhozzáférés. A weboldal ezen süti nélkül nem tud megfelelően működni.

SESS73d908b03bdf1d571493ad1f6800e892

hn6pc4oep85tnnru4p57oussc4

3 hét

SESSd82273ce6987d0b3f7015ecec4bb7ecb

qibqgkt8f9tlns0a5fc5lgrlk1

3 hét

SPS_ACCEPT_QKI

null

1 nap

Sütik elfogadásának állapotjelzője.

has_js

1

Munkamenet végén lejár

A böngésző ellenőrzése, hogy engedélyezve van-e a javascript futtatása.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy az internetes sütiket Ők maguk is letilthatják. A sütik letiltását az Érintett az egyes webböngészőkben az alábbi módokon tudja megtenni:

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

 

Adatkezelés megnevezése

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Névjegykártyák, telefonszámszámok, e-mail címek kezelése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont - hozzájárulás

név,

titulus,

cím,

e-mail cím,

telefonszám

·         Érintett beazonosítása, kapcsolattartás.

A hozzájárulás visszavonásáig, vagy az Adatkezelő döntése alapján törléséig (nem releváns adatok)

Kapcsolatfelvétel a www.konyhavilag.com honlapon keresztül

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont - hozzájárulás

név /cégnév,

postai cím;

e-mail;

telefonszám;

maga az üzenet (amennyiben tartalmaz személyes adatot)

·         Kapcsolattartás, tájékoztatás adása az Érintett kezdeményezése alapján.

·         Jogi személyek által delegált személyek adatkezelése a „kapcsolattartók” pontban részletezve.

Az üzleti kapcsolat létrejöttéig, illetve amennyiben nem jön létre üzleti kapcsolat, ennek megállapításáig tart az adatkezelés.

Szerződő partnerek és egyéb szervezetek képviselői, illetve általuk delegált személyek adatkezelése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) - az Adatkezelő jogos érdeke*

 

név,

titulus,

cím,

e-mail cím,

telefonszám,

aláírás

Jogi személy által szerződés létrejöttéhez (így különösen: ajánlat, megrendelés, időpontfoglalás, tárgyalás stb.) és teljesítéséhez (így különösen: átadás-átvétel, teljesítésigazolás, munkalap, stb.), megadott kapcsolattartó, aki az őt delegáló jogi személlyel bármely jogviszonyban áll.

Az alapul szolgáló szerződés adatkezeléséig, jogi kötelezettség teljesítéséhez, jogi igény érvényesítéséhez szükséges időtartamig.  Tiltakozás esetén az adatkezelés törlésig tart, ha ezt nem írja felül jogszabályi előírás, vagy adatkezelői jogos érdek.

* A jogos érdeket alátámasztó megállapítás: A szerződő partnerek által megjelölt kapcsolattartó személyek, illetve az egyéni vállalkozók adatainak kezelése során az Adatkezelő megvalósítja a célhoz kötött szükségesség, és az érintetti jogok korlátozásával járó arányosság követelményét. Ezzel elfogadhatóvá teszi az adatkezelést az Érintettek részére, akiket nem ér semmilyen aránytalan érdeksérelem, sőt az adatkezelés az ő munkaköri kötelezettségük megfelelő teljesítését is szolgálja.

Ajánlatkérés-ajánlatadás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – az Érintett hozzájárulása

név,

cím,

e-mail cím,

telefonszám.

Az Érintett az adatai megadásával az Adatkezelőtől a tevékenységei körébe tartozó termékekről, szolgáltatásokról ajánlatot kérhet.

Jogi személyek által delegált személyek adatkezelése a „kapcsolattartók” pontban részletezve.

Amennyiben elfogadásra kerül az ajánlat, úgy arra az adott szerződésre előirányzott törlési idő vonatkozik.

Amennyiben nem kerül elfogadásra (válasz nélkül) az ajánlat, úgy az ajánlat lejártát követő 5 napon belül törlésre kerül.

Ha az ajánlatot az Érintett/Adatkezelő elutasítja, akkor az adatokat az erről szóló dokumentum átvételét követő 5 munkanapon belül törli az Adatkezelő.

Megrendelés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) szerződés létrejötte

név,

cím,

e-mail cím,

telefonszám,

 

Az Érintett az adatai megadásával az Adatkezelőtől a tevékenységei körébe tartozó termékeket, szolgáltatásokat rendel meg.

Jogi személyek által delegált személyek adatkezelése a „kapcsolattartók” pontban részletezve.

Alapul szolgáló szerződés adatkezeléséig.

Szerződések megkötése és teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) szerződés létrejötte

Természetes személyek, egyéni vállalkozók esetében: név, cím, lakcím, székhely, adószám.

Esetleges jogi igény érvényesítése céljára szükséges adatok: anyja neve, születési hely, idő.

 

 

Az Érintett beazonosítása, a szerződések megkötése és teljesítése, esetlegesen jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése.

Jogi személyek által delegált személyek adatkezelése a „kapcsolattartók” pontban részletezve.

5 év elévülési idő az Art. szerint, illetve a vonatkozó jogszabályban, szerződésben foglaltak figyelembevételével, pl. kötelező vagy szerződéses jótállás.

Kiállított és befogadott számviteli bizonylatokkal kapcsolatos adatkezelés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)

jogi kötelezettség teljesítése;

Kötelező számlázási adatok különösen:

név,

lakcím/székhely, adószám,

kibocsátó aláírása.

A pénzügyi teljesítés céljából a jogszabályban meghatározott követelmények teljesítése.

Számla kibocsátását követő 8 év.

Marketing alapú megkeresések adatkezelése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) – az Adatkezelő jogos érdeke

- a megkeresett egyéni vállalkozók neve, elérhetősége;

- jogi személy esetén ügyvezető, kapcsolattartó neve, elérhetősége.

Az üzleti partnerek körének bővítése.

Az érintett jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. Ebben az esetben a továbbiakban megszünteti a marketing célú megkereséseket az adatkezelő.

Panaszkezelés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)

- jogi kötelezettség teljesítése;

panasz azonosítója,

név,

telefonszám,

hívás időpontja,

megadott személyes adatok,

lakcím,

csatolt dokumentumok,

maga a panasz.

Az Adatkezelő gazdasági, adatkezelési és adatvédelmi tevékenységével kapcsolatos panaszának intézése.

Eljárás lefolytatása a panasz beérkezésétől számított 5 év

Az Adatkezelő további adatkezeléseire vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

3.   Adatfeldolgozók

 

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy a tevékenységével összefüggő egyes feladatokat nem csak a saját szervezetén belül látja el, hanem ezeknek a kiszervezett tevékenységeknek az elvégzésére a saját szervezetétől elkülönülő jogalany Adatfeldolgozót vesz igénybe. Ebben az esetben az adott adatkezelést az Adatkezelő nevében az Adatfeldolgozó végzi.

Az Adatfeldolgozó az adatfeldolgozásra kötött szerződés szerint csak pontosan meghatározott adatkezelési műveleteket végezhet. Az Adatfeldolgozó korlátai: nem hoz érdemi döntést az adatkezelés céljáról és eszközeiről, nem készíthet másolatot, adatot nem adhat át harmadik személynek - kivéve, ha kifejezetten erre irányul a szerződése -, a részére átadott adatokat nem vetheti egybe semmilyen adatbázissal stb.

 

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó címe

Adatfeldolgozási tevékenység

Feldolgozással érintett adatok

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

Weboldal tárhely szolgáltatás nyújtása a www.konyhavilag.com oldalon.

IP cím, a tárhelyre feltöltött személyes adatok.

Gajdács Krisztián e.v.,

5600 Békéscsaba, Pozsonyi u. 92.

Weboldal üzemeltetés szolgáltatás nyújtása a www.konyhavilag.com oldalon.

IP cím, a tárhelyre feltöltött személyes adatok.

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1031 Budapest, Záhony utca 7.

·         Elektronikus számlázó program frissítése, és működésének biztosítása.

Érintett számlázási adatai: név, lakcím/székhely, adószám.

Busbo Kft.

4405 Nyíregyháza Szitakötő utca 13.

·         Bérszámfejtési, adatszolgáltatási és nyilvántartási, adattovábbítási jogszabályi kötelezettségek teljesítése a hatóságok felé.

Munkaügyi személyes adatok, cég tulajdonosokkal kapcsolatos adatkezelés, adómegállapításhoz szükséges adatkezelés.

 


4.   Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

 

-          Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

-          A helyesbítéshez való jog

-          Törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")

-          Adatkezelés korlátozásához való jog

-          Az adathordozhatósághoz való jog

-          A tiltakozáshoz való jog

-          Bírósághoz fordulás joga

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az ügyben törvényszék soron kívül jár el. Az Érintett az alperes illetékességén kívül választhatja a saját lakóhelye szerinti illetékes törvényszéket.

-          Adatvédelmi hatósághoz fordulás joga

Az Érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.;

Telefon: +36 1/391-1400

Fax: +36 1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

5.   Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő az Érintettek magánszférájának védelmét az adatkezelés teljes folyamata során biztosítja. Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományokban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Adatkezelő az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét harmadik személynek csak az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott körben továbbítja/közli, és megtesz minden intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

 

 

JOGI NYILATKOZAT

 

Tájékoztatom a weblap látogatóit, hogy a weboldalon közzétett információk célja, hogy általános tájékoztatásokkal szolgáljon, ugyanakkor nem célja az adott témakör teljességének ismertetése. Ennek megfelelően azok nem minősülnek szolgáltatásnak sem adatvédelmi, számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, sem egyéb más szakmai szolgáltatás körben. Ezek az információk nem képezhetik a weblap látogatói üzleti döntéseinek kizárólagos alapját, ezekhez az adott szakterület jól felkészült szakmai tanácsadóját kell igénybe venniük.

 

A weboldalon közzétett cikkek, dokumentumok, és az azokban levő információk mindössze tájékoztató jellegűek és esetlegesen hibákat is tartalmazhatnak, amelyekért a weblap fenntartója sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vállal felelősséget. Az Adatkezelő a honlap látogatásából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 

Kifejezetten felhívom a weblap látogatóinak a figyelmét arra, hogy a weboldalon közzétett cikkeket, dokumentumokat, és az azokban levő információkat csak akkor használják fel, ha ezt kizárólag a saját felelősségükre teszik, és vállalják az ebből eredő teljes körű felelősséget a következményekért, ideértve különösen az esetleges vesztességeket, vagy bármilyen hátrányt is.

A weblap fenntartója kizárja a felelősségét weboldalon közzétett cikkek, dokumentumok, és az azokban levő információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő minden hátrányos következményért, közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető vagy közigazgatási, szabálysértési jellegű, illetve bármilyen egyéb kárért, valamint egyéb hátrányért, legyen az például szerződéses, jogszabályon alapuló vagy magánjogi.

 

Az Adatkezelő honlapjának tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, így annak bármely képi, szöveges eleme csak az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélyével használható fel.

 

Created by PowerSite Team